Na topie
Udostępnij

Ulepszamy Sprzęt Benchmarkowców - dokończ filmik - regulamin konkursu

data rozpoczęcia:

REGULAMIN KONKURSU

„USB- Ulepszamy Sprzet Benchmarkowców”

I. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: „USB ” (dalej: Konkurs).

2. Organizatorem Konkursu jest firma Benchmark Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wołczyńska 37, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000295167, o numerze NIP 779-232-24-08 i kapitale zakładowym 2 500 000,00zł - zwana dalej Organizatorem.

4. Konkurs organizowany jest w terminie od 14 marca października do 22 marca 2017 roku.

5. Konkurs prowadzony jest na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz.1540, z późn. zm.).

II. Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie zarejestrowani użytkownicy portalu benchmark.pl.

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.

3. Zarejestrowani użytkownicy portalu benchmark.pl mogą wziąć udział w Konkursie po zalogowaniu, podając swoje dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz wyrażając zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu przeprowadzenia Konkursu. Laureaci Konkursu będą wybierani wśród zarejestrowanych użytkowników, którzy w swoim profilu mają uzupełnione: imię, nazwisko, wiek, oraz w swoim profilu mają zaznaczoną zgodę na otrzymywanie newslettera . Nie należy podawać pełnego adresu, w celu uzyskania adresu redakcja skontaktuje się z laureatem. Podane dane będą ogólnodostępne na łamach portalu. Podane dane można usunąć po zakończeniu Konkursu.

4. Aby wziąć udział w Konkursie należy;

 • wykonać zadanie konkursowe tj. nagrać własny materiał wideo będący własnym pomysłem na zakończenie filmu nakręcionego prze redakcje benchmark.pl
 • umieścić link do materiału wideo w formularzu dostępnym na stronie konkursu w serwisie www.benchmark.pl

5. Udział w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

6. W przypadku odpowiedzi przez jednego Uczestnika z więcej niż jednego konta, uwzględnione zostaną wyłącznie odpowiedzi, które zostały zarejestrowane w systemie jako te z pierwszego podanego konta. 

7. Zgłoszenia do Konkursu wypełnione nieprawidłowo, w sposób niepełny lub też zawierające nieprawdziwe dane nie będą uwzględniane.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za głosy, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.

III. Nagrody i zasady ich przyznawania

1.  Do wygrania są 3 pakiety nagród.

I miejsce:

 • monitor Eizo FlexScan EV2451 o wartości 1759zł,
 • obudowa Define C – Window o wartości 369zł,
 • słuchawki HyperX Cloud Stringer o wartości 249zł,
 • klawiatura HyperX Alloy FPS Cherry MX Red o wartości 499zł,
 • dysk SSD OCZ Toschiba VX500 512GB o wartości 1160zł,
 • fotel gamingowy Diablo X-Eye o wartości 797zł,
 • myszka Roccat Kova o wartości 229zł,
 • podkładka Roccat Taito xxl o wartości 140 zł,
 • wentylator NZXT Aer RGD o wartości 100zł,
 • chłodzenie NZXT Kraken X52 o wartości 690 zł

II miejsce:

 • obudowa Chieftec GP-01B-OP o wartości 379zł,
 • dysk SSD Goodram Iridium Pro 240GB o wartości 405zł,
 • fotel gamingowy Diablo X –Player o wartości 697zł,
 • klawiatura Roccat Suora o wartości 469zł,
 • podkładka California Access T-Rex o wartości 60zł,
 • słuchawki HyperX Cloud Stringer o wartości 249zl,
 • wentylator NZXT Aer RGB o wartości 100zł,
 • dysk zewnętrzny Verbatim Store`n`Go 1 TB o wartości 328zł

III miejsce:

 • dysk SSD Sandisk SSD Plus 240GB o wartości 374zł,
 • obudowa iBox ORCUS X19 o wartości 126zł,
 • fotel gamingowy Diablo X-Gamer o wartości 497zł,
 • słuchawki iBox X9 o wartości 99zł,
 • wentylator NZXT Aer RGB o wartości 100zł,
 • kamera Trust HD video webcam o wartości 149zł,
 • LED Nzxt Zestaw LED RGB HUE+ o wartości 300 zł.

2. Spośród wszystkich Uczestników, którzy spełnili zasady udziału w Konkursie zapisane w paragrafie II Regulaminu Komisja Konkursowa wybierze trzech użytkowników, który nakręcą najciekawszy materiał konkursowy i tym osobom Komisja przyzna nagrody konkursowe.

3. O wynikach Konkursu oraz sposobie odbioru nagrody Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora w ciągu 14 dni roboczych po dniu, w którym zostali wyłonieni Laureaci nagrody, za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie. By otrzymać nagrodę Laureat zobowiązany jest przesłać za pomocą zwrotnej wiadomości e-mail swoje dane adresowe nie później niż 14 dni od daty otrzymania informacji o wygranej.

4. Nagrody zostaną przesłane Laureatom przesyłką kurierską. Laureaci, aby mogli otrzymać nagrody muszą podać następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania z kodem pocztowym.

5. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Laureatem lub nie spełnienia wymogów podanych w punkcie 3. powyżej nagrody zostaną przyznane kolejnemu uczestnikowi spełniającemu warunki Konkursu zgodnie z procedurą zawartą w punkcie 2. 

6. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora. Komisja będzie m.in. nadzorować prawidłowość przebiegu Konkursu oraz przyznawania nagród, stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu. 

7. Posiedzenie Komisji, podczas którego nastąpi przyznanie nagród, odbędzie się nie później niż 14 dnia roboczego od daty zakończenia Konkursu. 

8. Nagrody mogą zostać przyznane jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu.

9. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

10. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, informacji o posiadanym sprzęcie) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.

12. Osoby niepełnoletnie uczestniczące w Konkursie mogą otrzymać nagrodę wyłącznie za pisemną zgodą ich opiekunów prawnych, dostarczoną Organizatorowi najpóźniej w dniu odbioru nagrody.

13. Nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi, jeśli dwie próby dostarczenia za pośrednictwem przesyłki pocztowej okażą się nieskuteczne.

14. Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Stosownie do postanowień ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uczestnicy Konkursu z tytułu otrzymania nagród podlegają obowiązkowi podatkowemu na zasadach ogólnych - art. 30 ust. 1 pkt.2, w związku z art. 21 ust 1 pkt. 6, 6a i 68 ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 51 poz. 307 ze zm.) w wysokości 10% wartości nagrody. 

IV. Ogłoszenie wyników Konkursu

1. Informacja o wynikach Konkursu oraz imię i nazwisko nagrodzonego uczestnika zostanie zamieszczona na stronie po upływie maksymalnie 30 dni roboczych od odpowiedniego posiedzenia Komisji, o którym mowa w punkcie 7 paragrafu III niniejszego Regulaminu.

2. Laureat Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska na stronach serwisu benchmark.pl.

V. Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać wyłącznie na piśmie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

4. Nagrody w Konkursie nie są objęte gwarancją.

5. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.

6. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony listem wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

VI. Dane Osobowe

1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursów odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych firmie, celem doręczenia nagród.

4. Na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia.

VII. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.benchmark.pl

2. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmiany te nie będą miały wpływu na zgłoszenia pozostawione w Konkursie przed wprowadzeniem tych zmian.

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.

5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego

Przejdź do konkursu