Powrót do szkoły pełen radości - regulamin konkursu

data rozpoczęcia:

REGULAMIN KONKURSU

Powrót do szkoły pełen radości

I. Postanowienia ogólne.

Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: „Powrót do szkoły pełen radości ” (dalej: Konkurs).

1. Organizatorem Konkursu jest firma Benchmark Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wołczyńska 37, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000295167, o numerze NIP 779-232-24-08 i kapitale zakładowym 2 500 000,00zł - zwana dalej Organizatorem.

2. Partnerem Konkursu są; Asus, Barel Poland,bmobile.pl, iiyama, Kawasaki, Microsoft, TpLink,Plus,

3. Konkurs organizowany jest w terminie od  06 do 30 września 2018r.

4. Konkurs prowadzony jest na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz.1540, z późn. zm.).

II. Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie zarejestrowani użytkownicy portalu benchmark.pl.

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.

3. Zarejestrowani użytkownicy portalu benchmark.pl mogą wziąć udział w Konkursie po zalogowaniu, podając swoje dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz wyrażając zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu przeprowadzenia Konkursu. Laureaci Konkursu będą wybierani wśród zarejestrowanych użytkowników, którzy w swoim profilu mają uzupełnione: imię, nazwisko, wiek. Podane dane będą ogólnodostępne na łamach portalu. Podane dane można usunąć po zakończeniu Konkursu. Nie należy podawać pełnego adresu. W celu uzyskania adresu do wysyłki nagrody, redakcja skontaktuje się z laureatem po rozstrzygnięciu Konkursu.

4. Aby wziąć udział w Konkursie należy:

 • ułożyć hasło konkursowe

 • odpowiedzieć na jedno pytanie otwarte

5. Udział w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

6. W przypadku odpowiedzi przez jednego Uczestnika z więcej niż jednego konta, uwzględnione zostaną wyłącznie odpowiedzi, które zostały zarejestrowane w systemie jako te z pierwszego podanego konta.

7. Zgłoszenia do Konkursu wypełnione nieprawidłowo, w sposób niepełny lub też zawierające nieprawdziwe dane nie będą uwzględniane.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za głosy, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.

III. Nagrody i zasady ich przyznawania

1. Nagrodami konkursie są

 • miejsce I - Konsola Xbox One S 500 GB — zestaw startowy z  3-miesięcznym abonamentem Xbox Game Pass z dostępem do ponad 100 gier o wartości 1299 zł oraz zestaw startowy Plush o wartości 300 zł   
 • miejsce II - Laptop Kiano Elegance 13.3 360 o wartości 1499 oraz zestaw startowy Plush o wartości 150 zł  
 • miejsce III - Smartfon Asus Zenfone Max Pro o wartości 1099 oraz zestaw startowy Plush o wartości 100 zł  
 • miejsce IV - Zestaw Kawasaki Balance Scooter KX-PRO6.5A + Torba o wartości 999 zł
 • miejsce V - Laptop Kiano SlimNote 14.2+ o wartości  899 zł
 • miejsce VI - Hulajnoga CAVION City Go o wartości 799 zł
 • miejsce VII - Monitor iiyama ProLite XU2395WSU-B1 o wartości 699 zł
 • miejsce VIII - Smartfon TP-Link Neffos C9A o wartości  479 zł
 • miejsce IX - Router TP-Link TL-MR6400 o wartości 399 zł

2. Spośród wszystkich Uczestników, którzy spełnili zasady udziału w Konkursie zapisane w paragrafie II Regulaminu Komisja Konkursowa wybierze wybierze jednego (1) użytkownika, który w najciekawszy sposób wykona zadanie konkursowe i tej osobie Komisja przyzna nagrodę konkursową.

3. O wynikach Konkursu oraz sposobie odbioru nagrody Lauret Konkursu zostanie powiadomiony przez Organizatora w ciągu 14 dni roboczych po dniu, w którym został ogłoszony Laureat, za pomocą wiadomości e-mail i aby otrzymać nagrodę zobowiązany jest przesłać za pomocą zwrotnej wiadomości e-mail swoje dane adresowe nie później niż 14 dni od daty otrzymania informacji o wygranej.

4. Nagroda zostanie przesłana do Laureata przesyłką kurierską. Laureat, aby mógł otrzymać nagrodę musi podać następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania z kodem pocztowym, nr telefonu.

5. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Laureatem w ciągu 14 dni od momentu pierwszej próby kontaktu wyników lub nie spełnienia wymogów podanych w punkcie 3. powyżej nagrody zostaną przyznane kolejnemu uczestnikowi spełniającemu warunki Konkursu zgodnie z procedurą zawartą w punkcie 2, chyba, że Partner konkursu lub organizator postanowią inaczej.

6. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora. Komisja będzie m.in. nadzorować prawidłowość przebiegu Konkursu oraz przyznawania nagród, stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu.

7. Posiedzenie Komisji, podczas którego nastąpi przyznanie nagród, odbędzie się nie później niż 14 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu.

8. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobom, które spełnią wszystkie warunki Konkursu.

9. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

10. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.

12. Osoby niepełnoletnie uczestniczące w Konkursie mogą otrzymać nagrodę wyłącznie za pisemną zgodą ich opiekunów prawnych, dostarczoną Organizatorowi najpóźniej w dniu odbioru nagrody.

13. Nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi, jeśli dwie próby dostarczenia za pośrednictwem przesyłki pocztowej okażą się nieskuteczne.

14.  Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Stosownie do postanowień ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uczestnicy Konkursu z tytułu otrzymania nagród podlegają obowiązkowi podatkowemu na zasadach ogólnych - art. 30 ust. 1 pkt.2, w związku z art. 21 ust 1 pkt. 6, 6a i 68 ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 51 poz. 307 ze zm.) w wysokości 10% wartości nagrody.

IV. Ogłoszenie wyników Konkursu

1. Informacja o wynikach Konkursu zostanie zamieszczona na stronie po upływie maksymalnie 30 dni roboczych od odpowiedniego posiedzenia Komisji, o którym mowa w punkcie 7 paragrafu III niniejszego Regulaminu.

2. Każdy z Laureatów Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska na stronach serwisu benchmark.pl.

3. Każdy uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojej pracy we wszystkich materiałach dotyczących Konkursu opublikowanych przez Organizatora i Partnera Akcji.

V. Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać wyłącznie na piśmie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

4. Nagrody w Konkursie nie są objęte gwarancją.

5. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.

6. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony listem wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

VI. Dane Osobowe

1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursów odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora oraz Partnera Konkursu, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych firmie kurierskiej lub pocztowej, celem doręczenia nagrody.

4. Na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik Konkursu ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia.

VII. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.benchmark.pl

2. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmiany te nie będą miały wpływu na zgłoszenia pozostawione w Konkursie przed wprowadzeniem tych zmian.

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.

5 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

Przejdź do konkursu