Zabierz Update na wakacje - regulamin konkursu

data rozpoczęcia:

REGULAMIN KONKURSU
„ZABIERZ UPDATE NA WAKACJE!”

I. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: „Zabierz Update na wakacje ” (dalej: Konkurs).

2. Organizatorem Konkursu jest firma Benchmark Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wołczyńska 37, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000295167, o numerze NIP 779-232-24-08 i kapitale zakładowym 2 500 000,00zł - zwana dalej Organizatorem.

3. Partnerem Konkursu jest firma Lenovo

4. Konkurs organizowany jest w terminie od 04 lipca do 22 sierpnia 2014r.

5. Konkurs prowadzony jest na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz.1540, z późn. zm.).

II. Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.

2. Aby wziąć udział w Konkursie należy wykonać wszystkie poniższe kroki:

  • zrobić fotografię z magazynem Update
  • zamieścić zdjęcie na profilu Update na Facebooku https://www.facebook.com/magazyn.update
  • uczestnik musi posiadać prawa autorskie do nadesłanej fotografii

3. W Konkursie wezmą udział prace fotograficzne, które spełnią wymogi określone w paragrafie II, punkt 2 oraz zostaną zamieszczone na profilu Update na Facebooku, tj. najpóźniej do 22 sierpnia 2014 roku do godziny 14.00.

4. Zabronione jest zamieszczanie prac sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami - takie zgłoszenia nie będą brały udziału w Konkursie. O tym, że praca narusza powyższe zasady decyduje ocena Organizatora. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania zdjęć sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami.

5. Udział w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

6. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu.

III. Nagrody i zasady ich przyznawania

1. Uczestnik, którego zdjęcie zbierze najwięcej polubień od znajomych otrzyma nagrodę: Lenovo TAB A 7-50 o wartości 699 zł.

2. Redakcja zastrzega sobie prawo do publikacji nadesłanych przez Użytkowników prac we wszystkich materiałach dotyczących Konkursu.

3. O wynikach Konkursu oraz sposobie odbioru nagrody Laureat Konkursu zostanie powiadomiony przez Organizatora w ciągu 14 dni roboczych od odpowiedniego posiedzenia Komisji Konkursowej, za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie i aby otrzymać nagrodę zobowiązany jest przesłać za pomocą zwrotnej wiadomości e-mail swoje dane adresowe nie później niż 14 dni od daty otrzymania informacji o wygranej.

4. Nagroda zostanie przesłana do Laureata przesyłką kurierską. Laureat, aby mógł otrzymać nagrodę musi podać następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania z kodem pocztowym.

5. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Laureatem w ciągu 14 dni od momentu ogłoszenia wyników lub nie spełnienia wymogów podanych w punkcie 3. powyżej nagrody zostaną przyznane kolejnemu uczestnikowi spełniającemu warunki Konkursu zgodnie z procedurą zawartą w punkcie 3.

6. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora. Komisja będzie m.in. nadzorować prawidłowość przebiegu Konkursu oraz przyznawania nagród, stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu.

7. Posiedzenie Komisji, podczas którego nastąpi przyznanie nagród, odbędzie się nie później niż 14 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu.

8. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu.

9. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

10. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.

12. Osoby niepełnoletnie uczestniczące w Konkursie mogą otrzymać nagrodę wyłącznie za pisemną zgodą ich opiekunów prawnych, dostarczoną Organizatorowi najpóźniej w dniu odbioru nagrody.

13. Nagroda nieodebrana ulega przepadkowi, jeśli dwie próby dostarczenia za pośrednictwem przesyłki pocztowej okażą się nieskuteczne.

14. Wydanie nagrody nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Stosownie do postanowień ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uczestnicy Konkursu z tytułu otrzymania nagród podlegają obowiązkowi podatkowemu na zasadach ogólnych - art. 30 ust. 1 pkt.2, w związku z art. 21 ust 1 pkt. 6, 6a i 68 ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 51 poz. 307 ze zm.) w wysokości 10% wartości nagrody.

IV. Ogłoszenie wyników Konkursu

1. Informacja o wynikach Konkursu zostanie zamieszczona na stronie po upływie maksymalnie 30 dni roboczych od odpowiedniego posiedzenia Komisji, o którym mowa w punkcie 7 paragrafu III niniejszego Regulaminu.

2. Laureat Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska na stronach serwisu benchmark.pl.

V. Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać wyłącznie na piśmie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

4. Nagroda w Konkursie nie jest objęta gwarancją.

5. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.

6. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony listem wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

VI. Dane Osobowe

1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursów odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.\

2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora oraz Partnera Konkursu, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych firmie kurierskiej lub pocztowej, celem doręczenia nagrody.

4. Na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia.

VII. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.benchmark.pl

2. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmiany te nie będą miały wpływu na zgłoszenia pozostawione w Konkursie przed wprowadzeniem tych zmian.

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.

5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

Przejdź do konkursu