Zostań testerem OPPO Reno3 - regulamin konkursu

data rozpoczęcia:

Regulamin konkursu „Zostań testerem OPPO Reno3”

§ 1.
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin konkursu „Zostań testerem OPPO Reno3”, zwany dalej ”Regulaminem”, określa w sposób wyczerpujący zasady organizacji Konkursu przez Organizatora, w tym sposób przeprowadzania Konkursu, zasady wyboru najlepszych zadań konkursowych, prawa i obowiązki Organizatora i inne istotne postanowienia związane z Konkursem.
2. Organizatorem Konkursu jest OIP Tech Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 63, 00-697 Warszawa, posługującej się numerem KRS 0000738046 i numerem NIP 1231402727, zwana dalej „Organizatorem”. Organizator może przeprowadzić Konkurs przy pomocy 24/7Communication Spółki z o.o. z siedzibą przy ul. Świętojerskiej 5/7, 00-236 Warszawa, posługującej się numerem KRS 0000037818 i numerem NIP 118-15-75-985.
3. Wszelkie czynności związane z przeprowadzeniem Konkursu w imieniu Organizatora, w szczególności takie jak ogłoszenie i rozstrzygnięcie Konkursu, rozpatrywanie reklamacji, przekazanie nagrody konkursowej, podejmuje Redakcja. Jednocześnie Organizator zastrzega, że Redakcja nie jest stroną stosunku zobowiązaniowego związanego z Konkursem.
4. Konkurs odbywa się za pośrednictwem portalu Redakcji.
5. Niniejszy Regulamin ma charakter przyrzeczenia publicznego nagrody konkursowej w myśl art. 921 § 1 i następne k.c.
6. Przyrzekającym nagrodę konkursową jest wyłącznie Organizator.
7. Rozstrzygnięcie Konkursu w żaden sposób nie jest uzależnione od przypadku, stąd Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 847, z późn. zm.).

§ 2.
Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają, co następuje:
1) dni robocze — przez „dni robocze” należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
2) godziny robocze — przez „godziny robocze” należy rozumieć godziny od 9:00 do 17:00 w dni robocze;
3) komisja konkursowa — przez „komisję konkursową” należy rozumieć zespół osób, o którym mowa w § 5 ust. 1-2;
4) Konkurs — przez „Konkurs” należy rozumieć wydarzenie pod nazwą „Zostań testerem OPPO Reno3”, którego zasady określa niniejszy Regulamin;
5) nagroda konkursowa — przez „nagrodę konkursową” należy rozumieć nagrody, o których mowa w § 7 ust. 1-2;
6) opracowanie utworu — przez „opracowanie utworu” należy rozumieć utwór pochodny, który czerpie z utworu pierwotnego i w którym jest rozpoznawalny utwór pierwotny, w szczególności tłumaczenie, przeróbkę i adaptację (art. 2 ust. 1 pr. aut.);
7) Organizator — przez „Organizatora” należy rozumieć podmiot, o którym mowa w § 1 ust. 2;
8) osoba biorąca udział w Konkursie — przez „osobę biorącą udział w Konkursie” należy rozumieć Uczestnika oraz osobę fizyczną, która jest zainteresowana wzięciem udziału w Konkursie, lecz nie spełnia wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1;
9) portal Redakcji — przez „portal Redakcji” należy rozumieć stronę internetową pod adresem https://www.benchmark.pl, której właścicielem jest Redakcja;
10) Redakcja — przez „Redakcję” należy rozumieć Benchmark Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wołczyńskiej 37, 60-003 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000295167, posługującą się numerem NIP 779-232-24-08;
11) Strony — przez „Strony” należy rozumieć Organizatora i osobę biorącą udział w Konkursie;
12) Uczestnik — przez „Uczestnika” należy rozumieć osobę fizyczną biorącą udział w Konkursie i spełniającą wymagania, o których mowa w § 3 ust. 1 ;
13) utwór — przez „utwór” należy rozumieć każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (art. 1 ust. 1 pr. aut.);
14) zadanie konkursowe — przez „zadanie konkursowe” należy rozumieć czynności, o których mowa w § 4 ust. 4.

§ 3.
Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. W Konkursie może brać udział Uczestnik, który:
a) najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończył 18 lat — z zastrzeżeniem ust. 2;
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych — z zastrzeżeniem ust. 2;
c) zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
d) wykonał zadanie konkursowe, opisane w § 4 ust. 4;
e) zapoznał się z niniejszym Regulaminem;
f) zapoznał się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.
2. W Konkursie może wziąć udział osoba, która ukończyła 13. rok życia i nie ukończyła 18. roku życia, ale wyłącznie pod warunkiem, że uzyskała zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie. Organizator może zażądać przedstawienia przez taką osobę oświadczenia o wyrażeniu zgody przez przedstawiciela ustawowego (w formie pisemnej lub dokumentowej), na każdym etapie Konkursu.
3. W Konkursie nie może brać udziału osoba, która nie spełnia jakiegokolwiek warunku przewidzianego w ust. 1, a także osoba, która:
a) jest osobą zatrudnioną bezpośrednio przez Organizatora albo Redakcję lub pośrednio przez inny podmiot powiązany z Organizatorem albo redakcją, niezależnie od charakteru tego powiązania (np. powiązanie osobowe, kapitałowe, organizacyjne etc.);
b) jest członkiem organów, przedstawicielem, pełnomocnikiem, prokurentem lub osobą w inny sposób reprezentującą Organizatora albo Redakcję lub inne podmioty powiązane z Organizatorem lub Redakcją, niezależnie od charakteru tego powiązania (np. powiązanie osobowe, kapitałowe, organizacyjne etc.);
c) jest małżonkiem, wstępnym, zstępnym, przysposabiającym, przysposobionym, rodzeństwem, innym krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia osób wymienionych w lit. a-b.

§ 4.
Zasady przeprowadzania Konkursu

1. Konkurs odbywa się od dnia 11-05-2020 r. do dnia 13-06-2020 r. w portalu Redakcji — z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku:
a) blokady lub wyłączenia portalu Redakcji — wszystkie terminy przewidziane w niniejszym Regulaminie ulegają wydłużeniu o czas trwania blokady lub wyłączenia portalu Redakcji;
b) wystąpienia okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć przy ogłoszeniu Konkursu — Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Konkursu przed terminem wskazanym w ust. 1, w tym zakończenia Konkursu bez przyznania nagrody konkursowej. W takiej sytuacji osoby biorące udział w Konkursie zostaną powiadomione o zakończeniu Konkursu poprzez komunikat (news) na stronie benchmark.pl.
3. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe, opisane w ust. 4, i dokonać jego prawidłowego zgłoszenia.
4. Zadanie konkursowe, za które może zostać przyznana nagroda konkursowa, polega na tym, że każdy Uczestnik biorący udział w Konkursie powinien:
a) wymyślić kreatywny sposób sporządzenia recenzji smartfona OPPO Reno3;
b) przesłać Redakcji opis kreatywnego sposobu sporządzenia recenzji smartfona OPPO Reno3 — w sposób opisany w ust. 12,
przy czym warunkiem prawidłowego wykonania zadania konkursowego jest dopełnienie wszystkich wymienionych czynności łącznie.
5. Organizator zastrzega możliwość doprecyzowywania szczegółów czynności, o których mowa w ust. 4 — z zastrzeżeniem, że doprecyzowywanie szczegółów czynności nie może istotnie zmieniać charakteru poszczególnych czynności i charakteru zadania konkursowego.
6. Doprecyzowanie przez Organizatora lub Redakcję szczegółów czynności zgodnie z ust. 5 nie stanowi zmiany Regulaminu — zgodnie z § 15 ust. 2 lit. a.
7. Zakazuje się dokonywania zgłoszeń zadań konkursowych, które:
a) nawołują do przemocy wobec jakichkolwiek istot żywych, w tym zwierząt, lub pochwalają taką przemoc;
b) propagują jakikolwiek faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa;
c) nawołują do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, lub pochwalają taką nienawiść;
d) znieważają grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości;
e) są szowinistyczne, mizoginistyczne lub seksistowskie, niezależnie od płci, lub opierają się na dyskryminacji seksualnej;
f) zniesławiają lub znieważają jakąkolwiek osobę;
g) naruszają dobra osobiste jakiejkolwiek osoby, w tym jej prawo do ochrony wizerunku;
h) w inny sposób niż określony w lit. a-g są sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym lub dobrymi obyczajami;
i) zawierają wulgaryzmy lub inne treści o charakterze obraźliwym;
j) nawołują do zachowań niebezpiecznych lub pochwalają takie zachowania;
k) służą promocji lub reklamie innych podmiotów niż Organizator.
8. Każdy Uczestnik jest zobowiązany wykonać zadanie konkursowe, o którym mowa w ust. 4, oraz dokonać jego zgłoszenia osobiście, bez pośrednictwa osób trzecich.
9. Każdy Uczestnik jest zobowiązany zapewnić, aby wykonanie zadania konkursowego oraz jego zgłoszenie w Konkursie nie naruszało żadnych praw przysługujących osobom trzecim, w szczególności dóbr osobistych, wizerunku, praw autorskich, praw własności przemysłowych.
10. Każdy Uczestnik może dokonać zgłoszenia tylko takiego zadania konkursowego, do którego efektów przysługują mu pełne i wyłączne prawa autorskie — zarówno majątkowe, jak i osobiste.
11. Każdy Uczestnik może dokonać dowolnie wielu zgłoszeń zadania konkursowego.
12. Każdy Uczestnik powinien dokonać zgłoszenia zadania konkursowego w terminie od dnia 11-05-2020 r., godz. 14:00, do dnia 25-05-2020r., godz 23:59 poprzez zgłoszenie w formularzu konkursowym zamieszczonym na stronie benchmark.pl .
13. Organizator zastrzega możliwość kasowania, usuwania lub niszczenia przez Redakcję zadań konkursowych, które naruszają ust. 7 — bez uprzedzenia Uczestnika.

§ 5.
Rozstrzygnięcie Konkursu

1. Oceny zgłoszonych zadań konkursowych dokona komisja konkursowa.
2. W skład komisji konkursowej wejdą 3  (słownie: trzy ) osoby wyznaczone przez Redakcję.
3. Ani Organizator, ani Redakcja nie są zobowiązani ujawniać danych osobowych członków komisji konkursowej, w tym również na żądanie osoby biorącej udział w Konkursie.
4. Na pierwszym etapie rozstrzygania Konkursu komisja konkursowa dokona weryfikacji, czy osoby, które dokonały zgłoszeń zadań konkursowych, spełniają formalne wymagania uczestnictwa w Konkursie, wskazane w § 3.
5. Na drugim etapie rozstrzygania Konkursu komisja konkursowa dokona weryfikacji, czy zgłoszone zadania konkursowe spełniają formalne wymagania dla zadań konkursowych, wskazane w § 4 ust. 4-12.
6. W przypadku stwierdzenia przez komisję konkursową (w następstwie weryfikacji, o której mowa w ust. 4-5), że:
a) osoba, która zgłosiła zadanie konkursowe, nie spełnia wymogów uczestnictwa w Konkursie wskazanych w § 3;
b) zadanie konkursowe, które zostało zgłoszone przez Uczestnika, nie spełnia wymogów wskazanych w § 4 ust. 4-12,
komisja konkursowa odrzuca takie zadania konkursowe i nie bierze ich pod uwagę przy rozstrzyganiu Konkursu.
7. Na trzecim etapie rozstrzygania Konkursu komisja konkursowa kompleksowo oceni wszystkie zadania konkursowe, które pozytywnie przeszły weryfikację, o jakiej mowa w ust. 4-5 — w celu wyłonienia najlepszego zadania konkursowego.
8. Komisja konkursowa ocenia zadania konkursowe w oparciu o następujące kryteria:
a) pomysłowość,
b) kreatywność,
c) możliwość realizacji.
9. Po dokonaniu oceny zadań konkursowych zgodnie z ust. 8 komisja konkursowa:
a) wyłoni Uczestnika, który zostanie recenzentem smartfona OPPO Reno3 i który będzie mógł otrzymać smartfona OPPO Reno3 do recenzji;
b) stworzy listę rezerwową Uczestników, którzy mogą wygrać Konkurs, jeżeli zwycięzca nie otrzyma nagrody — w sytuacjach, o których mowa w § 7 ust. 7.
10. Komisji konkursowej na każdym etapie Konkursu przysługuje prawo żądania od osoby biorącej udział w Konkursie dodatkowych informacji lub danych w celu weryfikacji, czy zostały spełnione wymogi, o których mowa w § 3 i § 4 ust. 4-12 — jednak tylko w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia należytej weryfikacji.
11. Organizator zastrzega, że komisja konkursowa może: nie wyłonić żadnego Uczestnika jako zwycięzcy Konkursu, w szczególności w przypadku niespełniania kryteriów, o których mowa w ust. 8, przez żadne zadanie konkursowe.
12. Wszystkie decyzje komisji konkursowej w przedmiocie rozstrzygnięcia Konkursu, w tym odrzucania zadań konkursowych i wyboru najlepszego zadania konkursowego, są całkowicie suwerenne i nie wymagają uzasadnienia. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator oraz Redakcja nie mają wpływu na wybór najlepszego zadania konkursowego przez komisję konkursową, jak również nie mogą zmienić jej ostatecznych wyborów.
13. Ogłoszenie danych zwycięskiego Uczestnika, o którym mowa w ust. 9 lit. a, nastąpi najpóźniej w dniu 04-06-2020 r. poprzez ogłoszenie wyników w na stronie konkursu
14. Lista Uczestników, o których mowa w ust. 10 lit. b, nie podlega ogłoszeniu.

§ 6.
Wydanie i zwrot nagrody konkursowej

1. Redakcja powiadomi zwycięskiego Uczestnika, o którym mowa w § 5 ust. 9 lit. a, o wyborze jego zadania konkursowego za pomocą wiadomości e-mail najpóźniej w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia wyłonienia nagrodzonych Uczestników.
2. Po powiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, nagrodzony Uczestnik powinien:
a) potwierdzić Redakcji, że jest zainteresowany nagrodą konkursową;
b) potwierdzić Redakcji, że przygotuje recenzję smartfona OPPO Reno3 zgodnie z treścią zadania konkursowego, oraz uzgodnić z Redakcją termin sporządzenia recenzji;
c) przekazać Redakcji brakujące dane, które są niezbędne do wydania smartfona OPPO Reno3 na potrzeby recenzji sprzętu (np. adres do doręczeń, adres e-mail, dane potrzebne do zapłaty podatku od wygranej etc.).
3. Jeżeli nagrodzony Uczestnik nie dopełni obowiązków, o których mowa w ust. 2, lub oświadczy, że nie zamierza przygotować recenzji smartfona OPPO Reno3, Organizator przyjmuje, że Uczestnik zrzekł się prawa do uzyskania nagrody konkursowej.
4. Jeżeli zwycięski Uczestnik przekaże Redakcji niepełne lub niepoprawne dane czy informacje — i pomimo wezwania do ich uzupełnienia lub poprawienia nie dopełni tych czynności — w wyniku czego skuteczne przekazanie smartfona OPPO Reno3 nie będzie możliwe, Organizator jest zwolniony z obowiązku wydania Uczestnikowi smartfona OPPO Reno3, a nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje roszczenie o jego wydanie.
5. Nagrodzony Uczestnik traci prawo do otrzymania smartfona OPPO Reno3, jeżeli po rozstrzygnięciu Konkursu zgodnie z § 5 ust. 9 lit. a ujawni się okoliczność, w świetle której zadanie konkursowe nagrodzonego Uczestnika powinno było zostać odrzucone (np. Uczestnikowi nie przysługują prawa autorskie do nagrodzonego zadania konkursowego, zadanie konkursowe narusza prawa osób trzecich etc.).
6. W sytuacji, o której mowa w ust. 5:
a) jeżeli jeszcze nie nastąpiło przekazanie smartfona OPPO Reno3 — Organizator nie jest zobowiązany do wydania urządzenia Uczestnikowi, a Uczestnikowi nie przysługuje roszczenie o jego wydanie;
b) jeżeli nastąpiło już przekazanie smartfona OPPO Reno3 — Uczestnik jest zobowiązany zwrócić urządzenie Organizatorowi za pośrednictwem Redakcji niezwłocznie, najpóźniej w terminie 3 (słownie: trzech) dni od dnia otrzymania wezwania do zwrotu urządzenia.
7. W przypadku, gdy Uczestnik wbrew przyjętemu zobowiązaniu nie sporządzi recenzji smartfona OPPO Reno3 w umówionym terminie lub w umówiony sposób, jest zobowiązany zwrócić urządzenie Organizatorowi za pośrednictwem Redakcji niezwłocznie, najpóźniej w terminie 3 (słownie: trzech) dni od dnia otrzymania wezwania do zwrotu urządzenia.
8. W sytuacjach, o których mowa w ust. 5-7, komisja konkursowa wyłania kolejnego zwycięskiego Uczestnika, zgodnie z listą rezerwową, o której mowa w § 5 ust. 9 lit. b — aż do skutecznego przekazania nagrody konkursowej. Ust. 1-7 stosuje się odpowiednio do kolejnego zwycięskiego Uczestnika.
9. Przekazanie smartfona OPPO Reno3 nastąpi poprzez wysyłkę kurierską — na koszt i ryzyko Organizatora oraz za pośrednictwem redakcji — najpóźniej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia spełnienia przez Uczestnika obowiązków, o których mowa w ust. 2.
10. W przypadku, gdy zwycięski Uczestnik nie odbierze smartfona OPPO Reno3 po jego wydaniu przez Organizatora zgodnie z ust. 9, Organizator przyjmuje, że Uczestnik zrzekł się prawa do nagrody konkursowej.
11. Zrzeczenie się prawa do nagrody konkursowej przez zwycięskiego Uczestnika powoduje, że nagroda konkursowa pozostaje własnością Organizatora, a nagrodzony Uczestnik traci roszczenie o jej wydanie.

§ 7.
Nagroda konkursowa

1. Zwycięski Uczestnik, który przedstawi najbardziej kreatywny sposób sporządzenia recenzji smartfona OPPO Reno3 oraz przygotuje recenzję urządzenia w umówionym terminie i zgodnie z treścią zadania konkursowego, po sporządzeniu recenzji nabywa własność urządzenia, które zostało mu przekazane do recenzji.
2. Szacowana wartość smartfona OPPO Reno3 to 1.599 zł (słownie: tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) netto.
3. Organizator zastrzega, że na potrzeby Konkursu przeznaczył recenzenckie egzemplarze smartfona OPPO Reno3, w związku z czym urządzenie nie musi być fabrycznie nowe. Przekazanie Uczestnikowi do recenzji używanego smartfona OPPO Reno3 nie stanowi naruszenia Regulaminu.
4. Oprócz nagrody, o której mowa w ust. 1, Organizator przyzna nagrodzonemu Uczestnikowi dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie stanowiącej równowartość 11,11% (słownie: jedenaście procent 11/100) wartości nagrody konkursowej, o której mowa w ust. 2 — w celu odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego. Szczegółowe zasady związane z dopełnieniem obowiązków podatkowych określa § 8.
5. Nagroda wskazana w ust. 1 nie podlega ani wymianie na inną nagrodę rzeczową, ani wypłacie Uczestnikowi w formie pieniężnej, w szczególności w ramach wymiany nagrody rzeczowej na jej równowartość pieniężną.
6. Zwycięskiemu Uczestnikowi przysługuje maksymalnie jedna nagroda konkursowa — niezależnie od liczby zadań konkursowych, które zostały przez niego zgłoszone.

§ 8.
Podatek od wygranej

1. Uczestnik, który otrzyma nagrodę konkursową, o której mowa w § 7 ust. 1, jest zobowiązany do zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego stanowiącego równowartość 10% (słownie: dziesięć procent) wartości nagrody konkursowej.
2. W celu wypełnienia przez nagrodzonego Uczestnika obowiązku podatkowego, o którym mowa w ust. 1, Organizator:
a) przyznaje nagrodzonemu Uczestnikowi dodatkową nagrodę pieniężną, o której mowa w § 7 ust. 4;
b) przekaże nagrodę pieniężną, o której mowa w mowa w § 7 ust. 4, na rachunek właściwego urzędu skarbowego — w ustawowym terminie;
c) sporządzi właściwą deklarację wymaganą przepisami prawa podatkowego — w ustawowym terminie.
3. Na potrzeby dopełnienia przez Organizatora obowiązków, o których mowa w ust. 2, nagrodzony Uczestnik jest zobowiązany przekazać Organizatorowi na jego żądanie wszystkie dane i informacje wymagane prawem podatkowym — zgodnie z § 6 ust. 2.

§ 9.
Prawa własności intelektualnej

1. Każda osoba biorąca udział w Konkursie jest zobowiązana posiadać pełne i nieograniczone prawa autorskie do utworu zgłaszanego w ramach zadania konkursowego, w związku z czym powinna posiadać prawo do rozporządzania i korzystania z utworu, w tym do udzielania licencji.
2. Na podstawie niniejszego Regulaminu osoba biorąca udział w Konkursie udziela Organizatorowi i Redakcji licencji niewyłącznej na korzystanie z utworu zgłoszonego w ramach zadania konkursowego na polach eksploatacji koniecznych do przeprowadzenia Konkursu i osiągnięcia celów z nim związanych, tj.:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono — wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b — publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
3. Licencja, o której mowa w ust. 2, jest udzielana bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
4. Organizator i Redakcja mogą udzielać dalszych licencji (sublicencji) na rzecz osób trzecich, na co osoba biorąca udział w Konkursie wyraża zgodę.
5. Udzielenie licencji nastąpi w momencie zgłoszenia zadania konkursowego przez osobę biorącą udział w Konkursie.
6. Osoba biorąca udział w Konkursie wyraża zgodę na wprowadzenie przez Organizatora, Redakcję albo osobę trzecią z upoważnienia Organizatora lub redakcji dowolnych zmian w zakresie treści i/lub formy utworu zgłoszonego w ramach zadania konkursowego, w tym na dokonywanie skrótów, cięć, zmiany kolorystyki, łączenie utworu z innymi utworami, włączanie utworu do innych utworów etc.
7. Osoba biorąca udział w Konkursie wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie przez Organizatora lub Redakcję z opracowań utworu zgłoszonego w ramach zadania konkursowego. Ponadto osoba biorąca udział w Konkursie wyraża zgodę na zezwalanie przez Organizatora lub Redakcję na korzystanie z opracowań utworu przez osobę trzecią.

§ 10.
Dane osobowe

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób biorących udział w Konkursie zostały przedstawione w odrębnym dokumencie pt. „Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych”, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 11.
Zasady odpowiedzialności

1. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami wobec Organizatora lub Redakcji z tytułu działań lub zaniechań osoby biorącej udział w Konkursie, które pozostają w związku z Konkursem, osoba biorąca udział w Konkursie zwalnia Organizatora lub Redakcję z odpowiedzialności wobec tej osoby trzeciej, a gdyby to było niemożliwe ze względu na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub niecelowe w świetle istniejących okoliczności faktycznych — pokrywa wszelkie udokumentowane koszty, jakie poniósł Organizator lub Redakcja w związku z tymi roszczeniami, w tym koszty pomocy prawnej.
2. Organizator oraz Redakcja nie ponoszą odpowiedzialności za:
a) niedopełnienie przez osobę biorącą udział w Konkursie wymogów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
b) niedopełnienie przez Uczestnika wymogów związanych z odebraniem smartfona OPPO Reno3;
c) podanie przez Uczestnika niepełnych lub niepoprawnych danych lub informacji, których wymaga Organizator lub Redakcja;
d) niemożność przeprowadzenia Konkursu z przyczyn niezależnych od Organizatora lub Redakcji;
e) wybór najlepszych zadań konkursowych przez komisję konkursową;
f) skutki siły wyższej.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w postaci utraconych korzyści w rozumieniu art. 361 k.c.
4. Całkowita odpowiedzialność Organizatora zarówno z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązania, jak również z tytułu popełnienia deliktu, jest ograniczona do wartości nagrody konkursowej.
5. Odpowiedzialność Organizatora z tytułu rękojmi, w tym rękojmi za wady fizyczne i prawne nagrody konkursowej jest wyłączona.
6. Ograniczenia odpowiedzialności przewidziane w niniejszym paragrafie nie dotyczą odpowiedzialności za szkodę, jaką Organizator może wyrządzić osobie biorącej udział w Konkursie w sposób umyślny, a także odpowiedzialności za szkodę na osobie oraz odpowiedzialności za szkodę, o której mowa w art. 435 k.c. i art. 436 k.c.

§ 12.
Procedura reklamacyjna

1. W przypadku stwierdzenia przez osobę biorącą udział w Konkursie, że Konkurs został przeprowadzony z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu, osoba biorąca udział w Konkursie może złożyć reklamację.
2. Reklamację można złożyć:
a) poprzez wysłanie reklamacji na adres elektroniczny — na adres Redakcji: redakcja2@benchmark.pl
b) poprzez wysłanie reklamacji na piśmie, najlepiej listem poleconym — na adres siedziby Redakcji: ul. Wołczyńskiej 37, 60-003 Poznań

3. Reklamacja powinna zawierać:
a) imię i nazwisko osoby biorącej udział w Konkursie;
b) dane kontaktowe osoby biorącej udział w Konkursie (adres e-mail, numer telefonu lub adres do doręczeń itp.);
c) szczegółowy opis, na czym polegała niezgodność przeprowadzenia Konkursu z niniejszym Regulaminem;
d) treść żądań osoby biorącej udział w Konkursie w związku z zarzucaną niezgodnością przeprowadzenia Konkursu z niniejszym Regulaminem;
e) informację, w jakiej formie ma zostać przekazana odpowiedź na reklamację (elektronicznie — na podany adres elektroniczny, czy na piśmie — na podany adres do doręczeń).
4. Reklamację można złożyć najpóźniej w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia Konkursu.
5. Reklamacje wniesione po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, są pozostawiane bez rozpatrzenia.
6. Po otrzymaniu reklamacji Redakcja niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie — drogą elektroniczną, na podany adres elektroniczny.
7. Po otrzymaniu reklamacji wniesionej w terminie, o którym mowa w ust. 4, Redakcja rozpatrzy ją najpóźniej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej otrzymania i udzieli odpowiedzi na reklamację zgodnie z informacją, o której mowa w ust. 3 lit. e; w przypadku braku tej informacji Redakcja udzieli odpowiedzi na reklamację w takiej samej formie, w jakiej została złożona reklamacja.

§ 13.
Pactum de non cedendo

Jeżeli z tytułu uczestnictwa w Konkursie powstanie jakakolwiek wierzytelność na rzecz osoby biorącej udział w Konkursie, osoba biorąca udział w Konkursie nie może dokonać cesji tej wierzytelności na rzecz osoby trzeciej bez zgody Organizatora. W szczególności dotyczy to wierzytelności o wydanie nagrody konkursowej.

§ 14.
Dane kontaktowe

1. Z Organizatorem można kontaktować w następujący sposób:
1) telefonicznie:
pod numerem +48 500 134 371
2) pocztą elektroniczną:
pod adresem marcin.kuchno@247.com.pl
3) pocztą zwykłą:
24/7Communication Sp. z o.o.,
ul. Świętojerska 5/7,
00-236 Warszawa,

Z Redakcją można kontaktować w następujący sposób:
4) telefonicznie:
+ 48 660 546 133;
5) pocztą elektroniczną:
redakcja2@benchmark.pl;
6) pocztą zwykłą:
Benchmark Sp. z o.o.
ul. Wołczyńskiej 37,
60-003 Poznań
2. Preferowaną formą kontaktu jest komunikacja za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez pocztę elektroniczną.
3. Kontakt z Organizatorem lub Redakcją jest możliwy w dni robocze i w godzinach roboczych.

§ 15.
Zmiana Regulaminu

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w tym w trakcie trwania Konkursu.
2. Zmiana niniejszego Regulaminu, o której mowa w ust. 1, jest skuteczna po powiadomieniu osób biorących udział w Konkursie o tej zmianie poprzez zamieszczenie informacji w portalu Redakcji na co najmniej 1 (słownie: jeden) dzień przed wejściem zmiany w życie.
3. Nie stanowi zmiany Regulaminu:
a) doprecyzowanie szczegółów czynności, które należy wykonać w ramach zadaniach konkursowego;
b) udzielanie przez Redakcję wyjaśnień osobom biorącym udział w Konkursie;
c) zmiana danych kontaktowych Organizatora lub Redakcji, o których mowa w § 14 ust. 1-2.

§ 16.
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
2. Wszystkie załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.
3. W przypadku sporządzenia Regulaminu w różnych wersjach językowych rozstrzygające znaczenie ma wersja polska.
4. Użyte w Regulaminie nagłówki jednostek redakcyjnych (paragrafów) mają charakter informacyjny dla wygody osób biorących udział w Konkursie i nie wpływają na interpretację Regulaminu.
5. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu w całości lub części zostanie uznane za nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wyegzekwowania, nie wpłynie to na ważność, skuteczność lub możliwość wyegzekwowania pozostałych postanowień Regulaminu. W takiej sytuacji nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wyegzekwowania postanowienie zostanie zastąpione właściwym przepisem prawa.
6. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych odnośnie przyjęcia, interpretacji, wykonania i skutków prawnych Regulaminu Strony w dobrej wierze podejmą negocjacje w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu. W razie braku rozwiązania sporu na drodze polubownej Strony oddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla Organizatora.
7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 11-05-2020 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:
1. administratorem Twoich danych osobowych jest OIP Tech Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 63, 00-697 Warszawa, posługująca się numerem KRS 0000738046 oraz numerem NIP 1231402727, adres e-mail: konkurs@oppo-aed.pl, zwana dalej Administratorem;
2. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
• przeprowadzenia konkursu „Zostań testerem OPPO Reno3” — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest realizacja celów marketingowych, reklamowych, promocyjnych;
• kontaktowym — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
• spełnienia obowiązków z zakresu prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (niezbędność do wykonania obowiązków wynikających z prawa);
• spełnienia obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (niezbędność do wykonania obowiązków wynikających z prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest np. posiadanie informacji o wykonywaniu praw z RODO, tworzenie rejestrów i ewidencji itp.;
• archiwalnym i dowodowym — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest posiadanie dowodów, gdy zażąda ich np. organ władzy państwowej;
• ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest ochrona interesów Administratora, w szczególności interesów majątkowych;
3. w każdej chwili możesz wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
4. podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak:
• podanie takich danych, jak imię oraz nazwisko jest konieczne do wzięcia udziału w Konkursie (bez tych danych wzięcie udziału w Konkursie nie będzie możliwe);
• podanie takich danych, jak adres mailowy jest konieczne do skontaktowania się z Tobą (bez tych danych kontakt nie będzie możliwy);
• podanie takich danych, jak dane wymagane przepisami prawa podatkowego jest konieczne do odprowadzenia podatku dochodowego od nagrody (bez tych danych wywiązanie się z obowiązków podatkowych nie będzie możliwe);
5. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
6. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym odbiorcom takim, jak spółki z naszej grupy przedsiębiorstw oraz współpracującym z nami prawnikom; oprócz tego możemy zostać zobowiązani na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Twoich danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym;
7. w związku z korzystaniem przez Administratora z popularnych usług (Facebook, Microsoft, Google) Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego: Stanów Zjednoczonych. W odniesieniu do podmiotów z tego państwa Komisja Europejska stwierdziła właściwy poziom ochrony danych osobowych decyzją wykonawczą z dnia 12 lipca 2016 r. (dane będą przekazywane wyłącznie tym odbiorcom, którzy przystąpili do programu Privacy Shield);
8. Twoje dane osobowe będą przechowywane:
• przez czas potrzebny do przeprowadzenia Konkursu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w związku z udziałem w Konkursie;
• do ustania potrzeby kontaktu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celach kontaktowych;
• przez okres 6 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń;
• przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu wywiązania się z obowiązków podatkowych;
• do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
• do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingowych;
9. posiadasz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
10. posiadasz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Przejdź do konkursu