Zasady zakupowe i regulamin marketplace benchmark.pl

przeczytasz w 6 min.

Zasady zakupowe i regulamin marketplace benchmark.pl

Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników platformy zakupowej MARKETPLACE

I. Informacja o firmie

Platforma zakupowa działająca pod adresem www.benchmark.pl/marketplace w ramach serwisu benchmark.pl prowadzona jest przez Benchmark Sp. z o.o. z  siedzibą w Poznaniu przy  ulicy  Wołczyńskiej 37, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000295167,NIP 779-232-24-08, kapitał zakładowy 2.500.000 PLN.

II. Definicje

 1. Marketplace – internetowa platforma zakupowa o charakterze otwartym, służąca prezentacji, promocji i reklamie Towarów oferowanych przez Sklepy Internetowe w ramach której dokonywane są transakcje oraz świadczone są inne usługi związane z transakcjami, działająca w ramach serwisu internetowego benchmark.pl.
 2. Serwis - prowadzony przez Benchmark Sp.  z o.o. pod adresem internetowym www.benchmark.pl serwis internetowy w ramach, którego działa platforma zakupowa Marketplace.
 3. Regulamin - niniejszy regulamin
 4. Użytkownik – użytkownik Internetu korzystający z Serwisu.
 5. Kupujący – Użytkownik, który dokonuje lub dokonał zakupu Towarów oferowanych przez Sklepy Internetowe współpracujące z Benchmark Sp. z o.o. w ramach platformy zakupowej Marketplace, będący osobą fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 6. Sklep Internetowy – sklep internetowy, stanowiący zorganizowany zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych, pozwalających Użytkownikom na dokonywanie zakupu towarów lub usług przez Internet, a także podmiot prowadzący ten sklep i współpracujący z Benchmark Sp. z o.o. w ramach platformy zakupowej Marketplace.
 7. Towar – produkt lub usługa prezentowane na platformie zakupowej Marketplace i oferowane przez Sklepy Internetowe współpracujące z Benchmark Sp. z o.o.
 8. Wypowiedź Użytkownika (zwana dalej Wypowiedzią) - to między innymi wypowiedzi na forum, komentarze do produktów, komentarze do sklepów, oceny produktów lub sklepów, wypowiedzi na temat serwisu kierowane na adres e-mail serwisu.


III. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z platformy zakupowej Marketplace prowadzonej przez Benchmark Sp. z o.o.  oraz warunki świadczenia przez Benchmark Sp. z o.o na rzecz Użytkowników Usług na platformie zakupowej Marketplace.
   
 2. Benchmark Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do określenia szczegółowych zasad oraz zakresu świadczenia poszczególnych Usług w odrębnych regulaminach.
   
 3. Warunkiem technicznym korzystania z platformy zakupowej Marketplace jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową. W przypadku korzystania z niektórych Usług konieczne jest posiadanie konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze. Korzystanie z platformy zakupowej Marketplace możliwe jest wyłącznie przez przeglądarkę internetową.
   
 4. W celu skorzystania z pełnej funkcjonalności niektórych Usług dostępnych na platformie zakupowej Marketplace, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash.
   
 5. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu benchmark pl oraz na stronie internetowej marketplace.benchmark.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
   
 6. Korzystanie z platformy zakupowej możliwe jest jedynie w przypadku akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności dostępnej w Serwisie. Użytkownicy którzy nie akceptują niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności z jakiegokolwiek powodu, nie mogą korzystać z platformy zakupowej Marketplace ani żądać jakichkolwiek świadczeń?.
   
 7. Regulamin korzystania z Marketplace jest dostępny dla wszystkich użytkowników Serwisu pod adresem internetowym www.benchmark.pl/aktualnosci/zasady-zakupowe-regulamin-marketplace-benchmark.html

 

IV. Ogólne warunki korzystania z platformy zakupowej marketplace

 1. Korzystanie przez Użytkowników z platformy zakupowej Marketplace ma charakter nieodpłatny.
   
 2. Benchmark Sp. z o.o. nie jest sprzedawcą, ani stroną transakcji dokonywanych przez Użytkowników w Sklepach Internetowych. Benchmark Sp. z o.o poprzez platformę zakupową Marketplace prezentuje/informuje o Towary/ach dostępne/ych w sklepach internetowych współpracujących z Benchmark Sp. z o.o. w ramach platformy zakupowej Marketplace.
   
 3. Korzystanie z platformy zakupowej Marketplace daje Użytkownikom m.in. możliwość:
  1. uzyskania  informacji o Towarach oferowanych przez Sklepy Internetowe,
  2. porównanie cen Towarów oferowanych w Sklepach Internetowych,
  3. wydawanie, w tym zamieszczanie, opinii dotyczących Towarów,
  4. zapoznawanie się z opiniami zamieszczonymi przez Użytkowników na temat Towarów,
  5. branie udziału w konkursach organizowanych w ramach platformy zakupowej Marketplace.
    
 4. Benchmark Sp.  z o.o. odpowiada  za opisy, dane techniczne oraz specyfikacje produktów zamieszczone na stronie marketplace.benchmark.pl Informacje te nie są ofertą handlową w  rozumieniu kodeksu cywilnego.
   
 5. Informacje dotyczące cen Towarów oraz informacje zawarte na stronach Sklepów internetowych współpracujących z Benchmark Sp. z o.o. pochodzą od Sklepów Internetowych.
   
 6. Benchmark Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby informacje dotyczące cen prezentowane na platformie zakupowej Marketplace były przedstawiane przez Sklepy Internetowe zgodnie z aktualnym stanem faktycznym. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do aktualności oferty lub innych kwestii związanych z transakcją, opisem, ceną, dostępnością Towaru, Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio ze Sklepem Internetowym, z którego oferta pochodzi.
   
 7. Transakcja pomiędzy Użytkownikiem a Sklepem Internetowym odbywa się na warunkach określonych przez Sklep Internetowy w regulaminie Sklepu Internetowego oraz przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Benchmark Sp. z o.o. nie odpowiada za dostawę Towaru oraz przebieg transakcji
   
 8. Benchmark Sp. z o.o. nie odpowiada:
  1. za realizację dostawy Towaru w związku z zamówieniem złożonym w Sklepie Internetowym przez Użytkownika,
  2. z tytułu rękojmi, gwarancji oraz uprawnień konsumenckich związanych z Towarem i transakcją sprzedaży,
  3. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Sklep Internetowy,
  4. za jakość, bezpieczeństwo, legalność Towarów, a także prawdziwość i rzetelność ich opisów przez Sklepy Internetowe.
    
 9. W przypadku niedostępności Towaru lub innych przeszkód występujących po stronie Sklepu Internetowego, Sklep Internetowy będzie indywidualnie kontaktował się z Kupującym.
   
 10. Autorskie prawa majątkowe do elementów platformy zakupowej Marketplace , w tym do logotypów, treści, a także do układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone na platformie zakupowej Marketplace, przysługują Benchmark Sp. z o.o.
   
 11. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania lub modyfikowania jakichkolwiek treści, w tym danych umieszczonych na platformie zakupowej Marketplace.


V. Rejestracja

1.Użytkownicy mają możliwość korzystania z platformy zakupowej Marketplace bez dokonywania rejestracji.

2. Użytkownicy mają możliwość dokonania rejestracji w Serwisie za pomocą narzędzi dostępnych  w  Serwisie oraz logowania się w Serwisie z wykorzystaniem danych dostępowych ustalonych podczas rejestracji.

 

VI. Opinie, recenzje i komentarze użytkowników

 1. Użytkownicy mają możliwość zamieszczania w Marketplace wypowiedzi (w tym opinii, recenzji i komentarzy) odnoszących się m.in. do Towaru w tym jego wad i zalet, przebiegu transakcji, Sklepu Internetowego.
   
 2. Publikowane wypowiedzi są subiektywnymi ocenami Użytkowników. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za treść takich wypowiedzi.
   
 3. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa i postanowień niniejszego Regulaminu, a także zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.
   
 4. W celu zamieszczenia, wypowiedzi Użytkownik musi zalogować się w Serwisie.
   
 5. Wypowiedź Użytkownika nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie może mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji, nadto nie mogą zawierać:
  1. wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami,
  2. adresów stron internetowych, odnośników do innych serwisów internetowych, sklepów internetowych oraz porównywarek cen
  3. treści o charakterze reklamowym, innych treści o charakterze komercyjnym z wyjątkiem filmów i zdjęć publikowanych przez producentów,
  4. danych Użytkowników lub innych osób fizycznych, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail,
  5. treści podważających dobre imię, renomę innych Użytkowników,
  6. treści stanowiących wynik porozumienia z innymi Użytkownikami lub Sklepami Internetowymi w celu wzajemnego oddziaływania na wiarygodność własną i innych podmiotów, w tym Sklepów Internetowych.
  7. treści nieprawdziwych.
    
 6. Benchmark Sp. z o.o. jest uprawniony na zasadach wynikających z przepisów prawa do usuwania wypowiedzi w całości lub części, usunięcia konta Użytkownika lub jego zablokowania w przypadku gdy wypowiedź:
  1. narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, zasady współżycia społecznego lub dobrych obyczajów;
  2. w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Serwisu  lub innych Użytkowników Serwisu lub innych osób,
  3. narusza prawa patentowe, prawa autorskie, tajemnicę przedsiębiorstwa lub inne prawa własności intelektualnej,
  4. świadomie wprowadza w błąd,
  5. jest skopiowana w całości lub częściowo od innych Użytkowników, producenta opiniowanego Towaru, Sklepu Internetowego lub z innych dostępnych źródeł;
    
 7. Poprzez udzielenie wypowiedzi, w tym jej umieszczenie w na platformie Marketplace, Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Benchmark Sp. z o.o., a także jej modyfikowanie w zakresie wyżej wskazanym. W szczególności dotyczy to opinii na temat Towarów lub Sklepów Internetowych oraz realizacji transakcji.

 

VII. Ochrona prywatności

 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) („ustawa o ochronie danych osobowych”) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.).
   
 2. Użytkownikowi, który zarejestrował się w Serwisie, przysługuje prawo wglądu do dotyczących jego danych osobowych oraz prawo do ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia.
   
 3. Dane zgromadzone automatycznie nie mogą być zmodyfikowane ani też usunięte (np. IP logowania, dane badawcze aktywności użytkowników w Serwisie).
   
 4. Administratorem danych osobowych Użytkowników  jest Benchmark Sp. z o.o. Jako administrator danych osobowych zebranych poprzez strony internetowe Serwis jest uprawniony na mocy art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych do powierzenia tych danych, w drodze umowy, innym podmiotom.
   
 5. Dane osobowe Użytkowników Serwisu mogą być przetwarzane, za ich zgodą, w prawnie usprawiedliwionych celach, w tym w celu wysyłania materiałów promocyjno-informacyjnych, oferowania produktów, badania rynku i opinii publicznej.
   
 6. Jeżeli Użytkownik nie chce otrzymywać newslettera na podany w czasie procesu rejestracji adres e-mail, w trakcie rejestracji musi  zaznaczyć opcję "Nie chcę otrzymywać newslettera".
   
 7. Przekazywanie informacji o Użytkownikach Serwisu:
  1. Serwis nie przekazuje i nie dokonuje obrotu (nie sprzedaje, nie użycza) danych osobowych Użytkownika innym osobom lub instytucjom bez zgody Użytkownika.
    
  2. Przetwarzane przez Serwis dane osobowe Użytkownika mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

 

VIII. Zasady dotyczące technicznych przerw w działaniu marketplace

 1. Benchmark Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie platformy zakupowej Marketplace. W przypadku wystąpienia awarii i błędów technicznych spowodowanych kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem, Benchmark Sp. z o.o. podejmie działania pozwalające w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych w stosunku do Użytkowników.
   
 2. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość Użytkowników utraciła możliwość korzystania z podstawowych funkcjonalności platformy zakupowej Marketplace.

 

IX. Postanowienia końcowe

 1. Benchmark Sp. z. o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu Serwis powiadomi Użytkowników przed wejściem zmian w życie na stronie Marketplace.
   
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Benchmark Sp. z o.o., nie krótszym jednak niż 14 dni od dnia ogłoszenia o zmianach na stronie Marketplace
   
 3. Postanowienia odrębnych regulaminów określających zasady oraz zakres świadczenia poszczególnych Usług stanowią regulacje szczególne względem regulacji ujętych w Regulaminie, o ile nie postanowiono inaczej.
   
 4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
   
 5. Wszelkie spory pomiędzy stronami Umowy rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

  Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!