Oprogramowanie

Środki trwałe

przeczytasz w 3 min.

Podstawowe funkcje realizowane w module Środki trwałe systemu ERP obejmują:

 • ewidencję i aktualizację środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz innych składników majątku o mniejszej wartości,
 • naliczanie odpisów amortyzacyjnych składników majątku,
 • prowadzenie ewidencji miejsc użytkowania środków trwałych.

Oprogramowanie umożliwia ewidencję składników majątku przedsiębiorstwa w księdze inwentarzowej. Kartoteka środka trwałego zawiera komplet informacji na temat numeru inwentarzowego i ewidencyjnego, osobie odpowiedzialnej oraz metodzie amortyzacji bilansowej i podatkowej.

Kluczowym elementem nowoczesnego systemu ERP stają się mechanizmy elektronicznej wymiany dokumentów (EDI).

Współczesne moduły Środków trwałych umożliwiają dwutorowe prowadzenie amortyzacji składników majątku dla celów podatkowych i bilansowych według różnego rodzaju (metod) amortyzacji (jednorazowa, liniowa, degresywna). Oprogramowanie daje wgląd w historię odpisów i przeszacowań środków trwałych.

Moduł Środki trwałe umożliwia tworzenie standardowych dokumentów (dowodów księgowych) związanych z ewidencją zdarzeń na składnikach majątku takich jak dokumenty przyjęcia środka trwałego do eksploatacji (OT), zwiększenia lub zmniejszenia wartości (MW), dowodów likwidacji (LT), odpisów amortyzacyjnych (AM) i korekt do nich. Oprogramowanie pozwala na wystawianie pozostałych typów dokumentów takich jak rozdzielenie torów amortyzacji (RT), zmiana osoby odpowiedzialnej (ZO) czy zmiana miejsca użytkowania środka trwałego (ZM).

Produkcja

Przedsiębiorstwa mogą korzystać z modułów produkcyjnych systemu ERP w zakresie ewidencji, rozliczania i planowania produkcji dla niemal każdego rodzaju (typu) produkcji klasyfikowanych ze względu na liczebność (produkcja jednostkowa, seryjna, masowa), czy też rodzaj wytwarzanych produktów (produkcja dyskretna lub procesowa). Zintegrowany system informatyczny umożliwia pełne śledzenie partii wyrobów w całym łańcuchu dostaw – od wejścia surowca na magazyn po wydanie wyrobu gotowego.

Funkcje wsparcia produkcji w systemach ERP obejmują:

 • ewidencję i rozliczenie produkcji,
 • planowanie produkcji,
 • nadzór nad procesami technologicznymi.

Technologia produkcji, definiowana dla wyrobu lub grupy wyrobów, zawiera komplet danych na temat procesu produkcyjnego i obejmuje struktury materiałowe, czyli listę surowców, półproduktów, zamienników i materiałów zużywanych w procesie produkcji, niezbędnych do wytworzenia wyrobu oraz marszrutę, czyli zdefiniowany ciąg kolejnych czynności produkcyjnych wykonywanych w trakcie wytwarzania wyrobu. Marszruta pozwala uwzględnić w koszcie wytworzenia wyrobu koszty robocizny, amortyzacji maszyn, zużycia mediów i inne.

Przykład zarządzania środkami trwałymi w systemie ERP. [źródło: DataOn]

Technologia stanowi szablon dla zleceń produkcyjnych, do których kopiowane są informacje o marszrucie produkcyjnej, zużyciu surowców do produkcji oraz wyrobie gotowym. Wycena produkcji może być rozliczana według cen ewidencyjnych lub rzeczywistych. Na podstawie zleceń produkcyjnych istnieje możliwość wyliczenia kosztu wytworzenia produktu i przeksięgowanie tych kosztów na odpowiednie konta księgowe.

Funkcje planowania produkcji obejmują tworzenie harmonogramów oraz planów działań z opcją rezerwacji zasobów produkcyjnych (surowce, materiały) oraz weryfikacją dostępności maszyn oraz zasobów pracowniczych. Proces ten może być prowadzony automatycznie lub sterowany ręcznie, przez kierownika produkcji. System ERP udostępnia mechanizmy wizualizacji planów produkcji np. na wykresach Gantta oraz narzędzia do nadzorowania produkcji, wykrywania wąskich gardeł czy eliminowania przestojów maszyn.

Elementem modułu Produkcja może być bilans towarów, który ułatwia i automatyzuje proces utrzymywania wymaganego poziomu zapasów surowców i materiałów do produkcji, z opcją automatycznego generowania dokumentów zamówień zakupu. W przypadku firm handlowych, bilans towarów wspomaga również zarządzanie zapasami w obszarze sprzedaży i dystrybucji.

Kadry i Płace

Kadry i Płace to dwa moduły funkcjonalne systemu ERP,  które umożliwiają obsługę procesów kadrowo–płacowych. Moduł kadrowy służy do ewidencji danych osobowych, dokumentowania przebiegu zatrudnienia oraz rozliczania czasu pracy. System płacowy umożliwia ewidencję oraz naliczanie płac na podstawie danych przechowywanych w module kadrowym, które mają wpływ na poziom wynagrodzeń takich jak wysokość wynagrodzenia, nadgodziny, urlopy, dodatki stażowe itd. Oba te moduły są ściśle zintegrowane i spełniają wymagania prawne w zakresie Kodeksu Pracy, przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych czy ustawy o podatku dochodowym. System Kadrowo płacowy może być integrowany z modułem FK w zakresie rozksięgowania listy płac (wynagrodzeń) ze względu na miejsce powstawania kosztów.

Podstawowe funkcje modułu Kadry i Płace obejmują:

 • ewidencję zatrudnienia i przebiegu pracy,
 • ewidencja czasu pracy,
 • naliczanie płac,
 • tworzenie deklaracji ubezpieczeń społecznych i podatkowych.

Oprogramowanie obsługuje różne formy zatrudnienia, w tym umowy o pracę i umowy cywilno-prawne. Moduł Kadry i Płace umożliwia prowadzenie rozliczeń z ZUS, PFRON i urzędami skarbowymi, umożliwiając eksport dokumentów i deklaracji elektronicznych do programów Płatnik i SODiR (system obsługi dofinansowań i refundacji). Wybrane aplikacje umożliwiają generowanie plików XML z deklaracjami podatkowymi PIT-11, PIT-4R, które po złożeniu podpisu kwalifikowanego, mogą być wysyłane drogą elektroniczna do właściwych urzędów skarbowych.

Moduł Kadr i Płace w systemie ERP enova. [źródło: Soneta]

Funkcje oprogramowania kadrowo-płacowego obejmują również mechanizmy generowania różnego rodzaju deklaracji (np. podatkowych), dokumentów związanych z zatrudnieniem (np. świadectwo pracy) oraz zestawień zarządczych (np. struktura zatrudnienia, lista absencji itd.).

Oprogramowanie kadrowe umożliwia ewidencję czasu pracy i nieobecności pracowników. Karty pracy mogą być uzupełniane przez pracowników działu kadr lub bezpośrednio przez kierowników poszczególnych wydziałów.

W ramach systemu ERP dostarczane mogą być pulpity pracownicze, które pozwalają pracownikom na składanie wniosków urlopowych, wgląd do swoich danych osobowych czy informacji o czasach wejść i wyjść oraz liczbie godzin do przepracowania w danym miesiącu w przypadku nienormowanego czasu pracy.

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

  Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!