Ciekawostki

XV Forum Teleinformatyki - prof. Madey i prezes Iszkowski wyróżnieni statuetką...

przeczytasz w 4 min.

W obradach jubileuszowego, XV Forum Teleinformatyki uczestniczyło 293 przedstawicieli administracji państwowej, samorządowej oraz biznesu. Tematem tegorocznej edycji były „Platformy i rejestry w modelu usługowym funkcjonowania państwa a kluczowe projekty finansowane z Unii Europejskiej”.
Nowością w formule Forum były warsztaty, sesje równoległe i Forum Młodych Mistrzów – będące prezentacją młodych specjalistów informatyki i zarządzania z uczelnianych kół zainteresowań.
W zamykającej Forum dyskusji uczestniczył Witold Drożdż, Podsekretarz Stanu w MSWiA.
Po czternastu latach obrad w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Forum przeniosło swoje obrady do nowoczesnego kompleksu konferencyjno-szkoleniowego BOSS w Miedzeszynie (Warszawa).

Forum Teleinformatyki jest jedną z najbardziej prestiżowych, a jednocześnie jedną z najstar-szych imprez w polskiej branży IT. Od chwili powstania w 1995 roku, Forum porusza najtrudniej-sze i najbardziej aktualne zagadnienia związane z wykorzystaniem informatyki w administracji i gospodarce naszego kraju.

Uczestnicy Forum wysłuchali łącznie ponad 30 prezentacji i szerszych wystąpień związanych bezpośrednio z tematyką Forum oraz z równoległymi sesjami i warsztatami – pełny spis prezen-tacji i ich streszczenia zamieszczony jest w agendzie Forum www.forumti.pl.
W wystąpieniach otwierających Forum padło kilka ważnych stwierdzeń. Prof. Bolesław Sza-frański, przewodniczący Rady Programowej Forum, mówił o otwarciu Forum na nowe pomysły i nowe spojrzenia – debiut nowej inicjatywy – Forum Młodych Mistrzów oraz wprowadzenie sesji równoległych.

Włodzimierz Marciński (Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w MSWiA i Przewodniczący Komitetu Ekspertów ds. Informatyzacji Rady Europy w Strasburgu – CETI) od-czytał list od Podsekretarza Stanu MSWiA, Witolda Drożdża do uczestników Forum, zachęcający do aktywnego współtworzenia społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

Andrzej Jaskulski, prezes Asseco Systems SA, partnera Forum, mówił o konieczności bliskiej współpracy i wspólnej odpowiedzialności administracji oraz firm technologicznych za skuteczne wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań usprawniających działanie państwa i obsługę obywateli. Dziś wyraźnie widać obawę administracji przed bliższymi kontaktami z przedstawicielami firm dostarczających rozwiązania – zamiast wspólnie budować – nieufnie, czy nawet podejrzliwie pa-trzą sobie na ręce.

Wacław Iszkowski, prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji podkreślał natomiast konieczność uproszczenia procedur, zawierania i realizacji rozwiązań dla administracji. Dzisiejsze rozwiązania hamują realizację większości projektów.

Nawiązując do 15-lecia Forum prof. Jan Madey (Uniwersytet Warszawski) mówił o osiągnię-ciach młodych polskich informatyków w międzynarodowych zawodach programistycznych – „oni są najlepszą reklamą naszego kraju i co najważniejsze, wcale nie chcą wyjeżdżać i pracować na świecie – jeśli damy im ciekawą pracę w Polsce to zostaną, bo ważniejsza niż pieniądze, jest dla nich możliwość rozwoju”.

Doskonałym wstępem do obrad Forum była prezentacja dr. Piotra Kocińskiego (Accenture) o informatyzacji bez informatyki – na przykładzie Państwa Rzymskiego. Już wtedy zdawano sobie sprawę z konieczności działania procesowego administracji, tworzono strukturę informacji – po-wstały formularze – zorganizowano przepływ informacji oraz centralne rejestry, np. obywateli. Wszystko to sprawnie działało bez narzędzi informatycznych…

Dr hab. Irena Lipowicz (prof. Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego) mówiła o dysponowaniu informacją w administracji i o tym, że wszystkie dotychczasowe rządy miały zbyt mało czasu na reformę – decentralizację administracji. Podstawową zasadą – nie wprowadzoną do końca w życie – jest, by szczebel wyższy administracji robił tylko to, czego nie może robić szczebel niższy – dotyczy to podejmowania decyzji, ale i zbierania oraz zarządzania informacjami. Pani prof. mówiła także o ogromnych zasobach informacji publicznych, jakimi dysponuje sa-morząd terytorialny i zmian, jakie muszą nastąpić by udostępnianie tych danych w ramach two-rzenia administracji sieciowej prowadziło do godzenia skonfliktowanych interesów – państwa zo-bowiązanego do ochrony danych osobowych, ale również do udostępniania informacji publicznej i przyczyniało się do rozwoju aktywności lokalnej.

W sesji II, poświęconej usługowemu modelowi administracji, o wybranych problemach modelu usługowego, mówił prof. dr hab. inż. Jerzy Nawrocki (Politechnika Poznańska). Wzorce integracyjne w modelu usługowym przedstawiał Przemysław Kulig (Software AG Polska). O tym, jak usługi transformują administrację mówił Piotr Walesiak (Infovide-Matrix).

Paweł Walczak (Microsoft) zaprezentował jak można i należy realizować usługi dla obywateli, wykorzystując składniki architektury korporacyjnej. Podstawą sukcesu jest precyzyjne zdefinio-wanie celów, funkcjonalności, zastosowanie odpowiedniej metodyki i stworzenie zespołu. Michał Szkopiński (Oracle Polska) omawiał aspekty bezpieczeństwa danych w modelu usługowym pań-stwa. Przykłady usług zrealizowanych na platformie ePUAP demonstrował Tomasz Matysik (Co-march SA). Z ePUAP korzysta obecnie ponad 20 tys. użytkowników, zarejestrowanych jest po-nad 10 tys. podmiotów, dostępnych jest ponad 4,5 tys. aplikacji i 10 wzorów dokumentów w CRD.

W sesji III, poświęconej technologii i architekturze, Grażyna Dadej (IBM Polska) omawiała realizację scentralizowanego modelu usług dla obywateli oraz ciągłą wymianę danych i współ-pracy jednostek administracji. Andrzej Czarnecki (Consortia) prezentował platformę informatycz-ną usprawniającą realizację i rozliczenia projektów finansowanych z UE – zaimplementowaną m.in. w olsztyńskiem. Jak usługami w modelu ITSM zarządzać za pomocą Operations w Bridge omawiał Piotr Nogaś (Symantec Poland). Technologie do efektywnego zarządzania danymi w systemach rejestrowych na przykładzie amerykańskiego systemu podatkowego IRS (Internal Revenue Service) omówił Tomasz Piętka (Sybase Polska). Tomasz Litarowicz (Unizeto Techno-logies SA) prezentował realizacje usług weryfikacji różnych podpisów elektronicznych. Sesję kończyła prezentacja Jakuba Choińskiego (Infovide-Matrix), poświęcona realizacji informatyzacji w nowoczesnej technologii Cloud Computing.

Forum Młodych Mistrzów zorganizowane zostało pod patronatem i dofinansowane było ze środków Narodowego Banku Polskiego. Partnerem sesji było Ogólnopolskie Międzyuczelniane Seminarium „Problemy badawcze i projektowe informatyzacji państwa”. W ramach Forum Mło-dych Mistrzów studenci i młodzi pracownicy naukowi z różnych uczelni przedstawili łącznie 10 prezentacji omawiających prace badawcze wykonane w ramach różnych zajęć, kół naukowych i praktyk. Wprowadzeniem do tej sesji było wystąpienie prof. dr hab. Jerzego Kisielnickiego (WS-HiP) o ekonomicznych i społecznych aspektach informatyzacji. Wśród tematów zaprezentowa-nych przez Młodych Mistrzów były m.in. „Open Source w biznesie i administracji – recepta na kryzys?” i „Wykorzystanie rozwiązań e-commerce w e-administracji” - (Studenckie Koło Naukowe informatyki SGH), „Wpływ informatyzacji na koszty korzystania z rejestrów dotyczących nieru-chomości, przedsiębiorców i innych wybranych rejestrów administracyjnych” - (Katedra Prawa Informatycznego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), „Wirtualne rynki predykcyjne”, „Informatyka, ekonomia i alternatywny system organizacji badań naukowych” i „Ile można zarobić przeszukując stare dyski twarde – na podstawie badania ponad 200 dysków twardych wyrzuco-nych przez różnych użytkowników instytucjonalnych” – (Grupa badawcza „Industrial Mathematics and systems’ research” – projekt wspólny IBS PAN i Instytutu Statystycznego PAN).

Statuetka i Tytuł „Przyjaciel Forum Teleinformatyki”. Z okazji jubileuszowej edycji Forum Teleinformatyki „za 15-letnią współpracę i osobiste zaangażowane w rozwijanie idei Forum oraz za działania inspirujące i wspomagające Radę Programową Forum” tytułem i statuetką „Przyjaciel Forum Teleinformatyki” uhonorowano prof. dr hab. Jana Madeya (Uniwersytet Warszawski) i dr. inż. Wacława Iszkowskiego (Prezes PIIT).

źródło: informacja prasowa

Komentarze

1
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.
  • avatar
    wolfikx
    0
    Rewelacyjny news ;P